מידע בעניין התביעה

 להלן מידע חשוב והוראות בעניין התביעה; יש לקרוא בעיון ולאשר:

  • הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה;המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע כשהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם); התובע נדרש לוודא שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר נכונה ולזכור את תאריך הדיון לכשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר);

  • עדכון פרטים: יש לעדכן את בית המשפט מיד על כל שינוי בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע;

  • התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי הזמנה; לכן התובע נדרש לברר במזכירות 60 ימים לפני הדיון אם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון; אם הנתבע לא קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון, על התובע, או מי מטעמו, להמציא לנתבע את כתב התביעה וזימון לדיון במסירה אישית. הנחיות לביצוע מסירה אישית אפשר לקבל במזכירות;

  • פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; לבית המשפט יש שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה;

  • הדיון בתביעה: בתביעה יתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים;

  • זימון עדים: על התובע להזמין את העדים בעצמו לדיון; אם התובע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו בכך, על התובע להגיש מיד בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה; על התובע לעקוב במזכירות אחר החלטה שתינתן; התובע חייב לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט.